Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Walne Zgromadzenie Członków SM "Parkitka"

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie działając na podstawie przepisu art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, niniejszym zawiadamia, że w dniu
13 marca 2019 r. o godz. 1700 w Akademickim Centrum Kultury i Sportu ( Klub „ POLITECHNIK ” )
w Częstochowie Al. Armii Krajowej 23/25
odbędzie się
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „P A R K I T K A” w Częstochowie.Jednocześnie informujemy, iż w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12
w Częstochowie w pok. nr 1 od dnia 26.02.2019 r. w godz. od 9 00 do 14 00 a we wtorki od 1000 do 1600 wyłożone będą do wglądu wszystkie dokumenty tj. protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, oraz sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”.

Każdy członek ma prawo do zapoznania się z wymienionymi wyżej dokumentami.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej
10 członków. Członek popierający projekt uchwały winien wskazać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.
Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu ) celem potwierdzenia członkostwa w Spółdzielni, ponieważ w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie.
W załączeniu proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW S.M. „PARKITKA”
w dniu 13 marca 2019r.


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
S.M. „PARKITKA”.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad - podjęcie uchwały
3. Wybór Komisji :
a/ Skrutacyjno - Mandatowej,
b/ Uchwał i Wniosków.
4. Omówienie zmian w składzie Zarządu, informacja o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r. wraz z informacją o realizacji
wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r.
7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej z prawidłowości zwołania Walnego
Zgromadzenia S.M. „PARKITKA”
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Wybory członków Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.,
b/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.,
c/ zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego S. M. „PARKITKA” za 2018 r.,
d/ podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.,
e/ określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w 2019 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w trybie § 28 p. 6 Statutu Spółdzielni z wniosku Pana Marka Trzcińskiego.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Zamknięcie obrad.


Ostatnia aktualizacja strony: 17.06.2019