Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Walne Zgromadzenie Członków SM "Parkitka"


Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie działając na podstawie przepisu art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, niniejszym zawiadamia, że w dniu 24.08.2020 r. o godz. 17 00 w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie przy ul. Sikorskiego nr 56 odbędzie się
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie.
Jednocześnie informujemy, iż w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy
ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12 w Częstochowie w pok. Nr 1 od dnia 07.08.2020 r.
w godz. od 900 do 1400 a we wtorki od 1000 do 1600 wyłożone będą do wglądu wszystkie dokumenty tj. protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, oraz sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”.
Każdy członek ma prawo do zapoznania się z wymienionymi wyżej dokumentami. Członkowie maja prawo zgłaszać projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek popierający projekt uchwały winien wskazać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.
Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) celem potwierdzenia członkostwa w Spółdzielni, ponieważ w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie.
Na sali obrad obowiązują maseczki ochronne. Prosimy o ich zabezpieczenie we własnym zakresie.
Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW S.M. „PARKITKA”
w dniu 24.08.2020 r.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Walnego
Zgromadzenia S.M. „PARKITKA”.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad - podjęcie uchwały.
3. Wybór Komisji :
a/ Skrutacyjno - Mandatowej,
b/ Uchwał i Wniosków,
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r. wraz
z przedstawieniem wniosków z lustracji kompleksowej za lata 2017-2019.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r. wraz z informacją
o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej z prawidłowości
zwołania Walnego Zgromadzenia S.M. „PARKITKA”
7. D y s k u s j a.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
S.M. „PARKITKA” za 2019 r.,
b/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
S.M. „PARKITKA” za 2019 r.,
c/ zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego S.M. „PARKITKA” za 2019r.
d/ podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.,
e/ wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego,
f/ określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może
zaciągnąć Spółdzielnia w 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie nieodpłatnego przekazania
nieruchomości w trybie art. 9021 § 1 i 2 K. C. ( drogi i tereny
wewnętrzne w Osiedlu „SŁONECZNE”).
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie uchwał w sprawach
wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
12. Zamknięcie obrad.
Ostatnia aktualizacja strony: 2.09.2020