Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Walne Zgromadzenie Członków SM "Parkitka"

Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie w związku
z trwającym na terenie kraju stanem epidemii zawiadamia, że działając na podstawie art. 36 § 9 Ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, postanowił zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie w dniu 15 czerwca 2021 r. następujących uchwał :
uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności za 2020 r.
uchwała nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. „PARKITKA” za 2020 r.
uchwała nr 4/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej,
uchwała nr 5/2021 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może Spółdzielnia zaciągnąć w 2021 r.
uchwała nr 6/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Fiszerowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.
uchwała nr 7/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Sobali
z wykonania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu za okres
od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenie wraz z załącznikami dostępne będą w siedzibie Zarządu w Częstochowie ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12
od 1 czerwca 2021 r. oraz dla głosujących w dniu głosowania w Świetlicy Osiedlowej.
Zarząd Spółdzielni z grona Członków Rady Nadzorczej powołał Komisję
ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”, której zadaniem będzie :
a/ wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym - sporządzenie listy, b/ odbieranie udzielonych pełnomocnictw, c/ sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, d/ policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania, e/ sporządzenie protokołu z tej czynności, f/ dokonanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.
Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie będą wydawane przez członków Komisji w dniu głosowania w godzinach od 12:00 do 18:00 osobom uprawnionym po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.
Pełnomocnictwo dla swej ważności musi zawierać dane Członka Spółdzielni [imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni], dane pełnomocnika [imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz
nr PESEL], stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania
w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu
15 czerwca 2021 r. oraz własnoręczny podpis Członka Spółdzielni.
Pisemne pełnomocnictwa zostaną załączone do protokołu Komisji
ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”.
Głosowanie odbywać się będzie w pomieszczeniu Świetlicy Osiedlowej przy ul. Okulickiego nr 49 w Częstochowie w dniu 15 czerwca 2021 r.
od godz. 12:00 do godz. 18:00.
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w okresie trwania pandemii istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu w pomieszczeniu Świetlicy.
Głosowanie odbywa się w ten sposób, że obok uchwały we właściwym kwadracie stawiamy znak X. Głos jest ważny, jeżeli obok projektu uchwały zaznaczono jeden kwadrat znakiem X. Głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku X obok projektu uchwały lub w przypadku niepostawienia żadnego znaku X, głos zostanie oddany na innej karcie do głosowania, wystąpią problemy z ustaleniem tożsamości osoby głosującej lub jego woli jak również
w przypadku nie podpisania karty do głosowania przez Członka Spółdzielni lub jego pełnomocnika.
Ostatnia aktualizacja strony: 18.03.2022