Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin roliczania kosztów C.O.

REGULAMIN

ROZLICZANIA KOSZTÓW ZA DOSTARCZONĄ ENERGIĘ CIEPLNĄ
NA OGRZANIE MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH


PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie § 37 ust. 1 pkt. 11 Statutu Sp - ni Rada Nadzorcza SM „PARKITKA” ustala niniejszy Regulamin rozliczania :


1. Za czas rozliczenia przyjmuje się okres od 1.09. każdego roku do 31.08. roku następnego.
Do tego terminu każdy członek i właściciel nie będący członkiem otrzymuje rozliczenie oraz nowy
wymiar zaliczki.
W wyjątkowych przypadkach Rada Nadzorcza może przesunąć termin rozliczenia końcowego
nie dłużej jednak niż do 31 października danego roku.

2. Mieszkańcy lub użytkownicy lokali nieopomiarowanych wnoszą opłaty za c. o. ryczałtem
w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

3. Mieszkańcy lokali opomiarowanych wnoszą opłaty wg zaliczkowo ustalonych wielkości za 1 m2 p.u.
a wynikających z rozliczenia kosztów ogrzewania mieszkania lub lokalu użytkowego w poprzednim
okresie grzewczym oraz aktualnej ceny umownej płaconej dostawcy ciepła na podstawie Uchwały
Rady Nadzorczej.

4. W przypadku, gdy suma wniesionych wpłat będzie niższa od faktycznych kosztów zużycia energii
cieplnej w danym mieszkaniu lub lokalu użytkowym w okresie rozliczeniowym, członek
zobowiązany jest uregulować niedopłatę w ciągu 1 – go miesiąca od daty otrzymania rozliczenia.

5. Nadpłaty wynikające z sumy wpłaconych zaliczek zostaną po rozliczeniu zaksięgowane na poczet
kolejnych opłat za c. o.

6. Koszty konserwacji urządzeń w rozdzielaczach i modernizacji systemu ciepłowniczego będą
uwzględnione w kosztach stałych obsługi systemu proporcjonalnie do powierzchni mieszkań
i lokali użytkowych.

7. Koszty odczytów na podzielnikach elektronicznych i rozliczeń centralnego ogrzewania będą
uwzględnione w kosztach stałych obsługi systemu proporcjonalnie do powierzchni mieszkań
i lokali użytkowych

8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń pomiarowo – regulacyjnych przy grzejnikach powstałe z winy
użytkowników mieszkania lub lokalu użytkowego ( termoregulatory, podzielniki ) obciążają tych
użytkowników.
O każdym uszkodzeniu w/w urządzeń - z winy użytkowników bądź awarii niezawinionej - należy
niezwłocznie poinformować Administrację.
Niezgłoszenie powyższego faktu spowoduje rozliczenie kosztów zużycia ciepła po cenie ustalonej
dla lokali nieopomiarowanych.
Na powyższych warunkach jak lokale nieopomiarowane rozliczane będą lokale, w których nie
dokonano odczytu z przyczyn leżących po stronie ich właścicieli, najemców lub użytkowników.

9. Odczyty na elektronicznych podzielnikach kosztów przeprowadzane będą drogą radiową
do 30 czerwca danego roku.
W rozliczeniu uwzględnione będą ustalone współczynniki redukcyjne ciepła określone w wytycznych
COBRTI INSTAL w Warszawie, które redukują koszty zmienne c.o. w lokalach niekorzystnie
usytuowanych w bryle budynku ( mieszkania szczytowe, na parterach, na ostatniej kondygnacji
i tym podobne ).

10. W lokalach opomiarowanych w rozliczeniach kosztów c.o. pomija się wykazaną ilość jednostek na
podzielnikach zainstalowanych w łazienkach.
Koszty ogrzewania łazienek zawarte są w opłacie liczonej od powierzchni użytkowej lokali.

11. Zamiar zamiany lub zbycia mieszkania lub lokalu użytkowego winien być zgłoszony do
Administracji celem dokonania odczytów na podzielnikach kosztów oraz rozliczenia kosztów
faktycznego wykorzystania ciepła.

12. Każdy członek lub właściciel nie będący członkiem może złożyć odwołanie od sposobu
rozliczenia w ciągu 1- go miesiąca od daty otrzymania rozliczenia, co wiąże się jednocześnie
z wyrażeniem zgody na udostępnienie mieszkania celem dokonania sprawdzenia prawidłowości
działania podzielników.

13. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem podlegają rozstrzygnięciu przez
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego użytkownika mieszkania lub lokalu użytkowego.

14. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej
„PARKITKA” w Częstochowie i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.

15. Jednocześnie traci moc obowiązywania „Regulamin rozliczania z członkami kosztów za
dostarczaną energię cieplną na ogrzanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni
Mieszkaniowej „PARKITKA” zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 27.10.2015 r. -
Uchwałą Nr 25/2015, po zakończeniu wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne
podzielniki.

Regulamin uchwalono Uchwałą Nr 17 / 9 / 2016 Rady Nadzorczej SM „PARKITKA” w dniu 30.08.2016 r. i obowiązuje użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, którym wymieniono już podzielniki wyparkowe na elektroniczne.
1
Ostatnia aktualizacja strony: 17.06.2019