Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin na remonty i konserwacje

R E G U L A M I N
FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE
w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PARKITKA” w Częstochowie
§ 1.
1. „ Regulamin funduszu na remonty i konserwacje Spółdzielni Mieszkaniowej ‘PARKITKA”
w Częstochowie , zwanej dalej „ regulaminem” normuje działalność obejmującą utrzymanie
sprawności technicznej budynków oraz określa sposób pokrywania kosztów prac niezbędnych
do utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w należytym stanie technicznym
i estetycznym.
2. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących
jej mienie oraz zarządzanych przez Spółdzielnie na podstawie art. 6 ust.3 Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
3. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali
nie będących członkami Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, którym
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali poprzez uiszczanie opłaty
eksploatacyjnej łącznie z funduszem remontowym.
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o ;
1) zasobie mieszkaniowym - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, lokale mieszkalne
i użytkowe wraz z pomieszczeniami przynależnymi, części wspólne nieruchomości,
a w szczególności :
- wyposażenie techniczne budynków jak : węzły centralnego ogrzewania , kotłownie,
hydrofornie wbudowane, dźwigi osobowe, klatki schodowe, strychy, piwnice, balkony,
loggie i garaże
- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane
z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania budynków
mieszkalnych i obiektów lokali użytkowych
- urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak :
nie będące własnością dostawców mediów rurociągi i przewody sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej, deszczowej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,
budowle komunikacyjne, jak : drogi osiedlowe, chodniki oraz inne urządzenia związane
z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie budynków i obiektów jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi,
tereny zielone, urządzenia zabawowe dla dzieci, osłony śmietnikowe.
2) remoncie - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych,
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Remontem może być naprawa główna ( remont kapitalny ) lub naprawa bieżąca.
3) naprawie głównej - należy przez to rozumieć remont polegający na wymianie co
najmniej jednego elementu budynku
- 2 -
4) naprawie bieżącej - należy przez to rozumieć okresowy remont elementów budynku, który
ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynku we
właściwym stanie technicznym
5) konserwacji - należy przez to rozumieć wykonanie robót mających na celu utrzymanie
sprawności technicznej elementów budynku
6) modernizacji - należy przez to rozumieć unowocześnienie obiektu budowlanego,
np. dostosowanie jego funkcji do zakładanych potrzeb użytkownika.
§ 3.
1. Fundusz na remonty i konserwacje może być tworzony dla poszczególnych
nieruchomości z następujących źródeł:
1) odpisów w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości
i według zasad wynikających z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu
gospodarczo – finansowego
2) dotacji innych jednostek organizacyjnych na poprawę warunków zamieszkiwania
3) kredytów bankowych
4) innych wpływów, dotacji, dobrowolnych wpłat itp.
5) innych tytułów na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
2. Na wniosek mieszkańców nieruchomości o rozszerzenie prac remontowych poza
zakres ustalony w Planie Gospodarczym Spółdzielni na dany okres, Rada Nadzorcza
może zwiększyć fundusz podwyższając odpisy na remonty z tego tytułu w danej
nieruchomości.
§ 4.
Fundusz przeznaczony jest na pokrycie kosztów prac remontowych, do wykonania
których spółdzielnia jest zobowiązana w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych
w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności na następujące cele :
1) remonty zasobów mieszkaniowych spółdzielni określonych w § 2 ust. Regulaminu
2) pokrycie regresów firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód majątkowych
powstałych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni z przyczyn niezależnych od
użytkowników lokali
3) roboty remontowe podnoszące estetykę obiektu
4) spłatę kredytów, odsetek i prowizji od kredytów przyznanych przez bank na realizację
prac remontowych
5) usuwanie awarii w tym koszty pogotowia służb technicznych po godzinach pracy
i w dni wolne od pracy
6) usuwanie wad technologicznych
7) inne wydatki remontowe wg decyzji Rady Nadzorczej.
- 3 -
§ 5.
Z funduszu na remonty nie finansuje się napraw i remontów obciążających
użytkowników lokali, zgodnie z rozdziałem obowiązków w zakresie napraw wewnątrz
lokali określonych w regulaminach wewnętrznych Spółdzielni.
§ 6.
Nie wykorzystane lub przekroczone w ciągu roku fundusze na remonty przechodzą
na rok następny.
§ 7.
1. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość przejściowego
uzupełnienia środków funduszu na remonty, środkami wolnego funduszu
zasobowego Spółdzielni z jednoczesnym określeniem zasad i terminu refundacji
zaangażowanych środków bądź nie przewidywanie tych zaangażowanych środków do zwrotu.
Decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
2. W przypadku konieczności wykonania pilnych prac remontowych na poszczególnych
nieruchomościach przy jednoczesnym braku wystarczających środków finansowych na ten
cel w danej nieruchomości dopuszcza się na wniosek Zarządu przesunięcie tych środków
z innych nieruchomości na zasadzie „pożyczenia”.
Jednocześnie Rada Nadzorcza każdorazowo określi zasady i termin zwrotu pożyczonych
środków finansowych poprzez okresowe podniesienie stawki odpisu na fundusz remontowy
dla nieruchomości na rzecz której nastąpiło przesunięcie środków finansowych.
3. W przypadku podziału Spółdzielni lub gdy w danej nieruchomości zastosowane zostaną
przepisy ustawy o własności lokali rozliczenie salda funduszu remontowego następuje na
dzień podziału.
Decyzję o rozliczeniu środków finansowych funduszu remontowego z tego tytułu podejmuje
Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
§ 8.
1. Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy – naliczany w ramach opłat za
używanie lokali – powinna zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w planie
rzeczowo finansowym na dany rok i uwzględniać :
a) wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów, w okresie dla
którego ustalone będą stawki odpisów
b) przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych zaliczanych do zasobów
mieszkaniowych poprzez ich wymianę np. dźwigi osobowe, kotłownie, węzły ciepłownicze,
hydrofornie itp.
c) stan funduszu na remonty na początku roku.
2. Stawki odpisów o których mowa w ust. 1 nie uwzględniają potrzeb finansowych, związanych
z naprawami wewnątrz lokalu wykraczającym poza zakres napraw obciążających
Spółdzielnie wg regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
3. Stawki odpisów na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych, użytkowych
i garaży mogą być ustalane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w sposób :
- 4 -
a) jednolity dla zasobów objętych wspólnym rozliczeniem kosztów eksploatacji
lub
b) zróżnicowany – w zależności od potrzeb remontowych dla poszczególnych
budynków i osiedli w ramach odrębnych nieruchomości.
Decyzję podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.
4. O wysokości odpisów na fundusz remontowy powiadamiani są użytkownicy lokali
w odrębnych pozycjach wymiaru opłat eksploatacyjnych.
§ 9.
1. Zakres prac remontowo – konserwacyjnych dla poszczególnych nieruchomości
ujmowanych następnie w planie remontów i konserwacji sporządza się na podstawie
kontroli okresowych i przeglądów bieżących.
2. Plan remontów i konserwacji w zakresie rzeczowym i finansowym zatwierdzany jest na
każdy rok kalendarzowy uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Uchwalając plan potrzeb remontowo – konserwacyjnych przyjmuje się do realizacji
taki jego zakres, który ma pokrycie w środkach finansowych pochodzących z odpisu na
fundusz remontowy, przy zachowaniu pierwszeństwa robót mających na celu :
a) eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich
b) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków
c) spełnienie wymagań ochrony środowiska
d) zachowanie należytego stanu sanitarnego budynku
e) zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.
4. Spółdzielnia może opracowywać i zatwierdzać wieloletnie plany remontów w celu
zapewnienia płynnego, rozłożonego w czasie gromadzenia środków na remonty
o dużym koszcie ich wykonania.
§ 10.
1. W trakcie realizacji planu remontów należy zapewnić :
1) realizację robót w kolejności wynikającej z przyjętego planu remontów
2) bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia robót
3) stosowanie rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych ograniczających
uciążliwość użytkowania lokali w trakcie remontu oraz podnoszących walory użytkowe lokali
4) stosowanie materiałów, wyrobów i technologii posiadających dopuszczenie do
powszechnego obrotu w UE i stosowania w budownictwie, posiadających certyfikaty
dopuszczalności.
2. Wykonawstwo zaplanowanych robót remontowo – konserwacyjnych może być realizowane
bądź to przez służby własne, bądź przez zlecenie robót wykonawcom zewnętrznym.
Wyboru wykonawcy lub wykonawców robót remontowo – konserwacyjnych należy dokonywać
zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni Regulaminami.
- 5 -
3. Prowadzone prace remontowo - konserwacyjne podlegają bieżącej kontroli
prawidłowości ich wykonania oraz odbiorowi przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje. Nadzór nad realizacją planu remontów konserwacji sprawuje
Dział Administracji Osiedla Spółdzielni.
4. W przypadku wystąpienia pilnej konieczności wykonania prac remontowych
o charakterze awaryjnym, a w szczególności tych o których jest mowa w § 9 ust. 3
lit. a i b regulaminu, Zarządowi przysługuje prawo zlecenia wykonania tych prac poza
kolejnością ustaloną w rocznym planie remontów i konserwacji oraz z pominięciem drogi
przetargowej.
W takim przypadku Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest każdorazowo na najbliższym
posiedzeniu Rady Nadzorczej udzielić pełnej informacji na temat konieczności
wykonania tych prac, ich koszcie oraz wystąpić z wnioskiem o korektę planu remontów
i konserwacji na bieżący rok.
5. W innych uzasadnionych przypadkach konieczności wykonania prac remontowych
poza ustaloną koniecznością Zarząd może wystąpić do Rady Nadzorczej o korektę
przyjętego planu remontów i konserwacji na dany rok kalendarzowy.
§ 11.
Wykaz podstawowych robót zaliczonych do remontów i modernizacji budynku specyfikuje załącznik Nr 1 do regulaminu.
§ 12.
Wykaz nakładów o charakterze nie stanowiącym remontów tj. o charakterze
konserwacyjno - przeglądowym stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.
Nakłady te obciążają działalność eksploatacyjną zasobów mieszkaniowych.
§ 13.
Wykaz nakładów obciążających użytkowników wewnątrz lokali mieszkalnych stanowi
załącznik Nr 3 do regulaminu.
§ 14.
1. Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 19/99 z dnia 09.02.1999 r
traci moc z dniem 31.10.2015 r.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11. 2015 roku.
§ 15.
Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni
Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie Uchwałą Nr 24 / 2015 w dniu 27.10.2015 r.
- 6 -
Z A Ł Ą C Z N I K Nr 1
do „Regulaminu funduszu na remonty i konserwacje
Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA „ w Częstochowie
I. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego.
1. Remont lub modernizacja przyłączy , elementów przyłączy budynku lub
wykonanie nowych przyłączy, obejmujące :
1) przyłącza wodociągowe, hydrofornie
2) przyłącza kanalizacji sanitarnej, wód opadowych, bezodpływowe zbiorniki wód
3) przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie
4) przyłącza do linii energetycznej.
2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.
3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące :
1) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie
2) izolacje przeciwwodne , przeciwwilgociowe, cieplne
3) remont opasek betonowych przy budynkach
4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich część dotyczące :
1) konstrukcji stropów
2) konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych
3) konstrukcji i pokrycia dachu
4) docieplenia stropów i stropodachu
5) kanałów spalinowych i wentylacyjnych
6) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów,
zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych i dźwiękochłonnych.
5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące :
1) tynki i okładziny zewnętrzne
2) kompleksowe malowanie elewacji
3) docieplenie ścian budynku
4) obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku
5) okładziny posadzek balkonów i loggii w przypadkach niezbędnych do napraw
izolacji przeciwwilgociowych.
6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien w częściach wspólnych
budynku oraz drzwi zewnętrznych.
7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca :
1) dźwigi osobowe
2) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych
z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku
dla osób niepełnosprawnych.
- 7 -
8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku,
obejmujące rozprowadzenie po budynku oraz montaż trwale umiejscowionych
elementów wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących :
1) instalacji sanitarnych
2) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia
3) instalacji wentylacyjnych
4) instalacji przyzywowych ( domofony ) i alarmowych
5) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.
10. Remont części wspólnej budynku ( ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów,
magazynów, suszarni, pomieszczeń wózkowni ).
11. Naprawa, modernizacja lub wymiana zewnętrznych elementów otoczenia budynków :
1) nawierzchni chodników, dróg dojazdowych i parkingów w granicach działek
będących własnością Spółdzielni
2) urządzeń małej architektury oraz placów zabaw dla dzieci.
II. Wykaz prac wyłączonych z odpisów na fundusz remontowy Spółdzielni.
1. Konserwacje anten, domofonów
2. Konserwacja zieleni w tym ;
a) koszenie trawy i obcinanie krzewów .
b) prześwietlanie drzew
3. Przeglądy kominiarskie .
4. Przeglądy techniczne dźwigów.
5. Przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i innej.
- 8 -
Z A Ł Ą C Z N I K N r 2
do „Regulaminu funduszu na remonty i konserwacje
Spółdzielni Mieszkaniowej „ PARKITKA „” w Częstochowie
I. Wykaz przeglądów instalacji i elementów budynków .
Podstawa :
- Art. 62 Prawa budowlanego Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. 2013 r.
poz . 1409 z późniejszymi zmianami )
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16.08.1999 r.
( D z. U. Nr. 74, poz. 836 )
1. Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu – przynajmniej raz w roku.
2. Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu
– przynajmniej raz na 5 lat.
3. Przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych – przynajmniej raz w roku.
4. Czyszczenie przewodów :
- wentylacyjnych - jeden raz w roku
- spalinowych - raz na 6 miesięcy
- dymowych - co 3 miesiące.
5. Przegląd i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych – przynajmniej raz na 5 lat.
6. Przegląd instalacji piorunochronnej – przynajmniej raz na 5 lat.
7. Przeglądy robocze wynikające z warunków technicznych użytkowania, przepisów dozoru
technicznego i względów bezpieczeństwa – częstotliwość określona indywidualnie
uwzględniając wiek budynku i jego stan techniczny.
II. Wykaz czynności objętych obsługą konserwatorską zasobów Spółdzielni.
1. Dokonywanie bieżącej kontroli budynków nie rzadziej niż 1 raz w kwartale
oraz usuwanie zgłoszonych usterek przez mieszkańców doraźnie w miarę potrzeby.
2. Prowadzenie bieżącej konserwacji, regulacji i naprawy wszystkich zamknięć w budynkach
w pomieszczeniach ogólnego użytku, drzwiach zewnętrznych, bramach garażowych,
kompletowanie kluczy, wymiana zawiasów, naprawa zamków i zamknięć drzwiowych.
Dotyczy to również wyjść na dach i drabinek wyłazowych.
3. Kontrola kompletności oznakowań budynków, dróg wewnątrzosiedlowych oraz elementów
wyposażenia budynków oraz sprawności podłączonego sprzętu gaśniczego w miejscach
wyznaczonych.
- 9 -
4. Podejmowanie doraźnych czynności niezbędnych dla ochrony mieszkańców przed
niebezpieczeństwami dla życia lub mienia skutkiem uszkodzeń lub wadliwego
działania urządzeń technicznych.
5. Bieżąca kontrola i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach :
a) usuwanie awarii w pionie WLZ w budynku wraz z wymianą zabezpieczeń
i wkładek topikowych
b) naprawa instalacji oświetleniowej na klatkach schodowych, w piwnicach,
i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, naprawy i wymiany osprzętu
oświetleniowego i urządzeń elektrycznych
c) wymiana żarówek w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz w punktach oświetlenia
zewnętrznego budynków, bieżąca kontrola działania oświetlenia
d) bieżąca kontrola działania automatów oświetlenia na klatkach schodowych
oraz ich ewentualna naprawa lub wymiana
e) kontrola stanu instalacji odgromowej
f) inne naprawy o charakterze awaryjnym – zabezpieczenie miejsca awarii.
6. Bieżąca kontrola i naprawy instalacji zimnej wody, kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej :
a) zabezpieczanie miejsc awarii w instalacjach wod. – kan. i gazowych przez
zamknięcie zaworów odcinających i ewentualnie założenie opasek zaciskowych
b) naprawa uszkodzonych elementów armatury przez wymianę głowic lub zaworów
w głównych pionach i poziomach
c) wymiana uszczelnienia w instalacjach wod. – kan. w głównych pionach i poziomach
d) przeczyszczanie i udrożnienie przewodów kanalizacyjnych w głównych pionach i poziomach
e) zabezpieczanie niesprawnych urządzeń gazowych przez odcięcie od instalacji i zamknięcie
dopływu gazu
f) sprawdzanie drożności i szczelności studzienek, wpustów deszczowych i rur spustowych
g) uzupełnianie izolacji cieplnej przewodów c. o. na głównych pionach i poziomach
h) kontrola temperatur i drożności instalacji c. o.
i) spuszczanie wody z instalacji poprzez węzeł c. o. odpowietrzanie instalacji, rozruch instalacji
c. o. w okresie zimowym – współpraca z obsługą zewnętrzną świadczącą usługi
konserwacyjne instalacji c. o. i węzłów cieplnych oraz ze służbami dostawcy
ciepła ( FORTUM )
7. Kontrola zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz spisywanie liczników głównych
przy udziale dostawców mediów.
8. Wykonywanie drobnych napraw ogólnobudowlanych systemem zleconym :
a) uzupełnianie drobnych ubytków tynków zewnętrznych elewacji oraz wewnętrznych
pomieszczeniach ogólnego użytku
b) uzupełnianie drobnych ubytków malarskich, odnawianie powłok malarskich drobnych
elementów budynku
c) naprawa elementów małej architektury i wyposażenia placów zabaw
d) wykonywanie drobnych prac spawalniczych w wyposażeniu budynków
( elementy ślusarskie, kraty, zamknięcia itp. )
f) uzupełnianie ubytków posadzek w pomieszczeniach ogólnego użytkowania.
- 10 -
9. Wykonywanie innych prac mających wpływ na utrzymanie w niepogorszonym stanie
technicznym i estetycznym nieruchomości siłami własnymi bądź systemem zleconym :
a) naprawa lub wymiana okuć drzwiowych i okiennych w pomieszczeniach wspólnego
użytku
b) montaż tulei wyrównujących ciśnienie w drzwiach wejściowych na klatki schodowe
budynków
c) naprawa regulacji oraz wymiana samozamykaczy w drzwiach wejściowych do budynków
d) szklenie okien i drzwi w pomieszczeniach wspólnego użytku
e) naprawa drzwi piwnicznych w pomieszczeniach wspólnych
f) naprawa i wymiana zamków skrzynek pocztowych
g) naprawa włazów dachowych
h) naprawa drzwi osłon śmietnikowych
- 11 -
Załącznik nr 3
do „Regulaminu funduszu na remonty i konserwacje
Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie.
I. Wykaz nakładów obciążających użytkowników lokali mieszkalnych
i użytkowych w zakresie napraw i konserwacji.
1. Odnawianie lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie :
a) malowania ścian i sufitów oraz naprawy uszkodzonych tynków
b) tapetowania ścian
c) malowania olejnego stolarki drzwiowej, okiennej (wewnątrz i na zewnątrz lokali ),
malowania olejnego grzejników, rur i innych urządzeń w celu zabezpieczenia przed korozją
d) naprawy lub wymiany ściennych okładzin ceramicznych
e) naprawy lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
f) naprawy i wymiany podłóg i posadzek
g) naprawy lub wymiany izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych,
dźwiękochłonnych i cieplnych w obrębie zajmowanego lokalu
h) uzupełniania oszklenia drzwi i okien montaż nawiewników okiennych
i) naprawy lub wymiany uszkodzonych zamków i zamknięć w drzwiach i oknach
j) zapewnienia sprawności działania nawiewników okiennych, szczelności szczególnie
stolarki drewnianej w okresie jesienno- zimowym.
2. Odnawianie przynależnych do mieszkań balkonów i loggii w zakresie :
a) malowania tynków ścian i sufitów zewnętrznymi f arbami elewacyjnymi, z zachowaniem
kolorystyki elewacji wynikającej z zatwierdzonej dokumentacji technicznej budynku
b) malowania balustrad balkonowych farbami olejnymi z zachowaniem kolorystki elewacji
na warunkach j. w .
c) zabezpieczania i impregnacji elementów drewnianych w okresach między kompleksowymi
remontami elewacji dokonywanymi przez Spółdzielnię
d) naprawy i wymiany okładzin posadzkowych
3. Naprawa i wymiana urządzeń techniczno – sanitarnych będących na wyposażeniu lokali,
a w szczególności w zakresie :
- armatury czerpalnej (zawory czerpalne, baterie wannowe, natryskowe,
umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory ciśnieniowe)
- urządzeń pływakowych i spłukiwaczy ustępowych
- armatury regulującej ( zawory przelotowe )
- aparatury pomiarowej ( podzielniki kosztów c. o. ) zaworów i głowic termostatycznych
oraz grzejników centralnego ogrzewania, po uprzednim uzgodnieniu z administracją
Spółdzielni ich parametrów technicznych i naprawa w przypadku uszkodzeń
mechanicznych z winy użytkownika lub wymiany
4. Naprawa lub wymiana podejść wodociągowych ( dopływowych ) do urządzeń sanitarnych
łącznie z wodomierzami indywidualnymi, od zaworu odcinającego loka l od instalacji
wspólnej budynku. Na użytkowniku lokalu ciąży obowiązek natychmiastowego zabezpieczenia
i likwidacji przecieków w obrębie zajmowanego lokalu.
- 12 -
5. Naprawa lub wymiana podejść kanalizacyjnych ( odpływowych ) od urządzeń
sanitarnych do pionów zbiorczych oraz bieżącej dbałości o ich drożność,
łącznie z niezwłocznym usuwaniem niedrożności .
6. Naprawa łącznie z wymianą osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz
tablic mieszkaniowych z zachowaniem obowiązujących przepisów.
7. Naprawa i wymiana instalacji gazowej od zaworu odcinającego do urządzenia
odbiorczego z zachowaniem obowiązujących przepisów.
8. Naprawa i wymiana innych urządzeń wyposażenia mieszkań ( kuchenki gazowe i elektryczne,
wbudowane meble, kratki ścienne na włączeniach do przewodów wentylacyjnych ).
9. Zapewnienie pełnej drożności włączeń do przewodów wentylacyjnych łącznie
z utrzymaniem pełnego, wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych.
10. Naprawa wszelkich szkód w użytkowanym lokalu, częściach wspólnych budynku i jego
otoczeniu lub pokrycie pełnych kosztów napraw wykonywanych przez Spółdzielnię,
w przypadku ich powstania z winy właścicieli lokali i osób z nim zamieszkujących
bądź osób podnajmujących lokale.
11. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru.
II. Określenie granicy pomiędzy częścią wspólną budynku, a lokalem
mieszkalnym (użytkowym) w zakresie obowiązku wykonywania remontów,
napraw i konserwacji.
W celu ustalenia obowiązków stron w zakresie wykonywania prac remontowych,
napraw i konserwacji ustala się następujące granice części wspólnych budynku :
1. Częściami wspólnymi w szczególności są :
1) części konstrukcyjne budynku ( fundamenty, mury konstrukcyjne, stropy
i inne elementy nośne )
2) dachy łącznie z ich pokryciem i odwodnieniem (rynny i rury spustowe )
3) przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe
4) kominy
5) elewacja budynku
6) korytarze, klatki schodowe, przedsionki wejść do budynków
7) strychy, korytarze piwniczne
8) suszarnie, wózkownie
9) kotłownie, pomieszczenia węzłów cieplnych, pomieszczenia rozdzielni
elektroenergetycznych, pomieszczenia hydroforni, pomieszczenia przyłączy wody
10) pomieszczenia gospodarcze ( schowki na narzędzia, pomieszczenia sprzątaczek )
11) przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, sieci cieplnej, elektroenergetyczne.
- 13 -
2. Instalacje w budynku, gdzie granicę części wspólnej określa się :
1) dla instalacji zimnej wody – zawór odcinający przed indywidualnym wodomierzem
lokalowym
2) dla instalacji kanalizacyjnej – miejsce włączenia ( trójnik ) do pionu kanalizacyjnego
3) dla instalacji gazowej – zawór odcinający gazomierzem
4) dla instalacji co :
- miejsce montażu zaworów odcinających w przypadku instalacji
z pionami c. o. usytuowanymi w lokalach
5) dla instalacji elektrycznej – miejsce montażu tablicy mieszkaniowej punktu
pomiarowo - rozliczeniowego.
III. Ustalenia końcowe.
1. W razie awarii powodującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem
szkody użytkownik mieszkania zobowiązany jest do natychmiastowego
udostępnienia lokalu w celu umożliwienia wykonania niezbędnych robót .
2. Spółdzielnia nie odpowiada za zniszczenia wynikłe podczas usuwania awarii,
powstałe na dodatkowym wyposażeniu lokali ( np. okładziny ścienne
z glazury, terakoty, boazeria, meble wbudowane ) wykonanym na zabudowach
pionów instalacyjnych stanowiących część wspólną budynku.
1
Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2023