Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Zasady prowadzenia działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej

REGULAMIN
w sprawie zasad prowadzenia działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie.
PODSTAWA PRAWNA
1. Art.. 4 ust. 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 845
2. Statutu Spółdzielni.
UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNO - OŚWIATOWO - KULTURALNEJ
1. Osobami uprawnionymi do korzystania z działalności
społeczno- oświatowo - kulturalnej są ;
- członkowie spółdzielni ich małoletnie dzieci oraz osoby zgłoszone do
wspólnego zamieszkiwania,
- właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mogą korzystać z takiej
działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią,
a uczestnictwo w poszczególnych imprezach może być realizowane za pełną
odpłatnością.
- osoby korzystające z w/w działalności są zobowiązane do potwierdzenia
uprawnień w tym zakresie w drodze stosownego oświadczenia,
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń.
- w przypadku przetwarzania danych osobowych dzieci poniżej 16 lat, takie
przetwarzanie jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła
lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad
dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
2. Oświadczenie uprawniające do korzystania z środków działalności
społeczno-oświatowo-kulturalnej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.
Przychody działalności społeczno- wychowawczej stanowią :
- wyodrębniona część gospodarki zasobami mieszkaniowymi
( odpis na fundusz )
- środki z funduszy państwowych przeznaczonych na rozwój kultury przyznanych przez t. o. a. p. oraz samorządowej ;
- dobrowolne składki mieszkańców;
- 2 -
- opłaty z tytułu uczestnictwa w imprezach i akcjach stanowiące całkowitą
lub częściową refundację kosztów ;
- opłaty za korzystanie z lokali, pomieszczeń, urządzeń, usług społeczno -wychowawczych ;
- inne wpływy.
WYDATKOWANIE ŚRODKÓW DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO–WYCHOWAWCZEJ.
Ze środków działalności społeczno – wychowawczej pokrywane są wydatki ponoszone na :
- organizowanie środowiskowych imprez i akcji ;
- działalność społeczno – kulturalną zorganizowanych grup mieszkańców;
- utrzymanie placówek i terenowych urządzeń społeczno – wychowawczych, uzupełnianie wyposażenia w sprzęt i urządzenia oraz materiały biurowe ;
- koszty remontów i konserwacji sprzętu ;
- doskonalenie działalności społeczno- wychowawczej ;
- nagrody rzeczowe dla osób wnoszących szczególny społeczny wkład
w rozwój działalności społeczno- wychowawczej ;
- inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania placówki ;
- płace pracowników zatrudnionych w placówkach społeczno- kulturalnych ;
- współudział finansowy Spółdzielni w imprezach i akcjach społeczno – wychowawczych o zasięgu ponad lokalnym ;
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ ŚRODKAMI DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZEJ.
1. Zasady odpłatności oraz stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń społeczno – wychowawczych ( np. wynajęcie sali itp. )
ustala Zarząd Spółdzielni
2. Środkami w/w działalności, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, dysponuje Zarząd Spółdzielni.
3. Gospodarkę działalności prowadzi się na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez uprawniony organ Spółdzielni.
4. Plan finansowy placówki po stronie wydatków obejmuje :
- koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją placówki ;
- koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia w sprzęt i urządzenia techniczne ;
- koszty remontów i konserwacji sprzętu ;
- 3 -
- koszty zatrudnienia pracowników wg umowy o pracę i umowy- zlecenia ;
- koszty zakupu materiałów biurowych i dekoracyjnych;
- koszty imprez, akcji i kursów zleconych ;
- koszty podróży i transportu ;
- inne wydatki niezbędne do funkcjonowania placówki.
5. Plan finansowy placówki po stronie dochodów obejmuje :
- dotacje ze środków funduszy celowych poza spółdzielczych ;
- dobrowolne składki i wpłaty uczestników działalności placówki ;
- opłaty za korzystanie z usług i urządzeń placówki ;
- opłaty z tytułu uczestnictwa w imprezach i akcjach ;
- wpływy instytucji z tytułu udziału w finansowaniu wspólnych urządzeń
i imprez ;
- inne wpłaty.
6. Kierownik Osiedla odpowiada za realizację planu finansowego placówki.
7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez
Radę Nadzorczą.
Jednocześnie traci moc obowiązywania „Regulamin tworzenia
i gospodarowania środkami funduszu społeczno- wychowawczego
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Parkitka” w Częstochowie” zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 5/2005 w dniu 24.05.2005 r.
ZAŁACZNIK NR 1
[ imię i nazwisko uczestnika, nr PESEL ]
[ adres zamieszkania ]
[ imię nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ]
[ adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego ]
[ telefon kontaktowy ]
O Ś W I A D C Z E N I E
W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa [ imię i nazwisko uczestnika zajęć ], którego jestem [ ojcem, matką , opiekunem prawnym ] w codziennych zajęciach
organizowanych w świetlicy osiedlowej tut. Spółdzielni w ramach wakacji
oświadczam, że ;
a/ jestem [ nie jestem] członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”
w Częstochowie,
b/ jestem osobą wspólnie zamieszkującą i zameldowaną z członkiem spółdzielni
„PARKITKA” w Częstochowie
c/ wyrażam zgodę na uczestnictwo syna, córki, podopiecznego w zajęciach
organizowanych przez Świetlicę Osiedlową SM „PARKITKA” zapewniając,
że nie ma żadnych przeciwwskazań w tym zakresie.
d/ wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka, podopiecznego do domu
po zajęciach.
e/ wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka, podopiecznego.
INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA
Przeciwwskazania dotyczące zajęć sportowych ;
…………………………………………………………………………………………………..
Uczulenia na pokarmy, surowicę, jazdę samochodem, na słońce itp.
…………………………………………………………………………………………………..
Inne uwagi o stanie zdrowia uczestnika zajęć ;
…………………………………………………………………………………………………..
Działając na podstawie przepisu art. 8 ust.1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych [ imię nazwisko dziecka ] w zakresie ;
- imię nazwisko,
- adres zamieszkania ,
- telefon kontaktowy ,
- wizerunek ,
- punkty a do e oświadczenia.
Zgoda dotyczy możliwości przetwarzania danych osobowych wyłącznie
w związku z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością społeczną, oświatową
i kulturalną.
Zgłoszone oświadczenie i wyrażona zgoda dotyczą wszystkich imprez organizowanych przez świetlicę osiedlową S.M. „PARKITKA”.
Zostałem poinformowany o możliwości i wycofania wyrażonej zgody
w trybie art. 7 ust. 3 RODO.
Częstochowa, dnia ……………….. Czytelny podpis.
1
Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2023