Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulaminu centralnego ogrzewania

REGULAMIN
rozliczania kosztów energii cieplnej na ogrzanie
mieszkań i lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „ PARKITKA” w Częstochowie§ 1. Podstawa prawna.

1.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2012 r.
poz.1059 z późniejszymi zmianami
2.) Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
3.) Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
4.) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „ PARKITKA” w Częstochowie.
5.) Norma PN EN 834 „ Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia
ciepła przez grzejniki - Przyrządy zasilane energią elektryczną ”
6.) Norma PN EN 12831 Charakterystyka energetyczna budynków – Metoda
obliczania projektowanego obciążenia cieplnego

§ 2. Definicje.

1.) ciepło - energia cieplna zawarta w wodzie gorącej, parze lub innych
nośnikach.
2.) przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania,
przesyłania, dystrybucji paliw i energii lub obrotu nimi.
3.) odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym – Spółdzielnia
Mieszkaniowa „PARKITKA” w Częstochowie,
4.) odbiorca indywidualny - członek spółdzielni mieszkaniowej posiadający
lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej
własności, właściciel lokalu nie będący członkiem spółdzielni, najemca
oraz użytkownik lokalu bez tytułu prawnego.
5.) podzielnik kosztów ogrzewania - przyrząd do rejestrowania oddawania
ciepła przez grzejniki zamontowane w lokalach indywidualnych
zlokalizowanych w budynkach wielolokalowych, którego wskazania
wykorzystuje się do wyliczenia wysokości udziału lokalu indywidualnego
w całkowitym zużyciu jednostki rozliczeniowej,
6.) jednostka rozliczeniowa – ogół lokali indywidualnych zlokalizowanych
w budynku lub zespole budynków, których zaopatrzenie w ciepło odbywa
się przez wspólną instalację centralnego ogrzewania w ramach danego
układu pomiarowo – rozdzielczego zainstalowanego w węźle cieplnym.
7.) rozliczenie indywidualne – podział kosztów za centralne ogrzewanie
pomiędzy odbiorców indywidualnych, dokonywany na podstawie
wskazań podzielników kosztów oraz powierzchni lokali.
8.) okres rozliczeniowy - umowny okres czasu, za który cyklicznie
dokonuje się rozliczeń kosztów poniesionych na zakup i dostarczenie
ciepła do węzła cieplnego z wnoszonymi za ten okres zaliczkami przez
odbiorców indywidualnych.
Okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 września każdego roku i kończy
31 sierpnia roku następnego. Do 31 sierpnia członkowie spółdzielni,
właściciele nie będący członkami spółdzielni oraz najemcy
i użytkownicy lokali otrzymują rozliczenie za zakończony sezon
grzewczy oraz nowy wymiar zaliczki na kolejny sezon grzewczy.
W wyjątkowych przypadkach Rada Nadzorcza może przesunąć termin
rozliczenia końcowego nie dłużej niż do 31 października danego roku.
9.) współczynniki wyrównawcze – współczynniki wynikające z położenia
lokalu w bryle budynku zwane współczynnikami LAF

§ 3. Koszty centralnego ogrzewania.

1.) Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują koszty ponoszone przez
Spółdzielnię w związku z opłatami uiszczanymi dostawcy ciepła.
Do kosztów centralnego ogrzewania nie zalicza się kosztów utrzymania
wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.
Koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zarządzania zasobami
mieszkaniowymi.
2.) Koszty ciepła obejmują :
a. koszty stałe zakupu ciepła lub paliwa gazowego na potrzeby centralnego ogrzewania.
b. koszty zmienne zakupu ciepła lub paliwa gazowego na potrzeby centralnego ogrzewania.
3.) Koszty dostawy ciepła rozliczane na poszczególne lokale dzieli się na :
a. koszty stałe c.o. - część całkowitych kosztów za ciepło dostarczone
do jednostki rozliczeniowej, rozliczane proporcjonalnie do powierzchni
użytkowej (koszty zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania,
koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych – suszarnie, klatki
schodowe, pomieszczenia techniczne, koszty ogrzewania pomieszczeń
nieopomiarowanych, koszty strat ciepła na instalacji wewnętrznej
i jej odcinkach zewnętrznych oraz pozostałe koszty związane bezpośrednio
z rozliczeniem zużycia ciepła ).
b. koszty zmienne - część całkowitych kosztów za ciepło dostarczone do
jednostki rozliczeniowej, rozliczone na podstawie wskazań
podzielników kosztów ogrzewania przy uwzględnieniu współczynników
wyrównawczych.

§ 4. Zasady dokonywania rozliczeń indywidualnych.

1.) Rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania przypadających na
odbiorców indywidualnych, dokonuje się w oparciu o :
a. wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi – podzielniki kosztów ogrzewania.
b. wskazania ciepłomierza zainstalowanego w węźle cieplnym.
c. powierzchnię użytkową lokalu - 1 m2.
2.) Członkowie spółdzielni, właściciele niebędący członkami spółdzielni oraz
najemcy i użytkownicy lokali opomiarowanych wnoszą opłaty zaliczkowe
w wysokości ustalonej za 1 m2 powierzchni użytkowej wynikającej
z rozliczenia kosztów ogrzewania lokalu w poprzednim okresie
grzewczym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zwiększonych
o przewidywany wzrost kosztów.
3.) Członkowie spółdzielni, właściciele niebędący członkami spółdzielni
oraz najemcy i użytkownicy lokali nie opomiarowanych wnoszą opłaty
z tytułu centralnego ogrzewania w wysokości ryczałtu ustalonego na
podstawie maksymalnego zarejestrowanego zużycia w jednostce
rozliczeniowej przypadającą po przeliczeniu na m2 lokalu powiększone
o koszty stałe.
4.) Zamiar zamiany lub zbycia mieszkania lub lokalu użytkowego winien
być zgłoszony do Administracji celem dokonania odczytów pośrednich
na podzielnikach kosztów oraz rozliczenia kosztów faktycznego
wykorzystania ciepła.
5.) W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego bez dokonania przez Administrację odczytu
podzielników kosztów ogrzewania c. o. na czas przekazania lokalu
( odczytu pośredniego ), nowy użytkownik mieszkania przejmuje na
siebie koszt rozliczenia całego okresu rozliczeniowego.
6.) W przypadku, gdy suma wniesionych zaliczek na poczet kosztów
centralnego ogrzewania będzie niższa od faktycznych kosztów
zużytej energii cieplnej w danym lokalu w okresie rozliczeniowym
członkowie spółdzielni, właściciele nie będący członkami spółdzielni
oraz najemcy i użytkownicy lokali są zobowiązani w terminie 30 dni
od otrzymania rozliczenia do dopłaty niedoboru wynikającego
z rozliczenia sezonu grzewczego.
7.) Nadpłaty wynikające z nadwyżki wpłaconych zaliczek w stosunku do
rzeczywistych kosztów zużytej energii cieplnej w sezonie grzewczym
zostaną zaliczone na poczet zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania
za najbliższe okresy przyszłe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
na pisemny wniosek użytkownika, Zarząd może podjąć decyzję
o wypłacie nadpłaty na rzecz Wnioskodawcy.
8.) Wszelkie uszkodzenia elementów instalacji centralnego ogrzewania
( podzielników kosztów, głowic termostatycznych, zaworów
termostatycznych ) powstałe z winy użytkowników lokali obciążają
tych użytkowników.
9.) O każdym przypadku uszkodzenia w/w urządzeń z winy użytkownika,
bądź nieprawidłowej pracy instalacji c.o. należy niezwłocznie
poinformować Administrację Osiedla.
10.) Nie zgłoszenie uszkodzenia w/w urządzeń skutkuje dokonaniem
rozliczenia zużycia ciepła na podstawie przepisu § 4 pkt. 3,
jak dla lokali nieopomiarowanych.
11.) Na takich zasadach jak lokale nieopomiarowane rozliczone będą
lokale, w których nie dokonano odczytu z przyczyn leżących
po stronie członków spółdzielni, właścicieli nie będący członkami
spółdzielni oraz najemców i użytkowników lokali.
12.) Rozliczenie lokali mieszkalnych, w których nie dokonano odczytu z
przyczyn nie leżących po stronie członków spółdzielni, właścicieli nie
będący członkami spółdzielni oraz najemców i użytkowników lokali
będzie określone na podstawie średniego zużycia indywidualnego w
jednostce rozliczeniowej.
13.) Odczyt podzielników kosztów wykonują przedstawiciele specjalistycznej
firmy rozliczeniowej, drogą radiową. W przypadku niemożliwości
dokonania odczytów drogą radiową dane o zużyciu odczytuje się
bezpośrednio w lokalu z wyświetlaczy podzielników. Odbiorcy
indywidualni obowiązani są umożliwić swobodny i bezpieczny dostęp do
przyrządów rozliczeniowych zamontowanych w lokalu (usunięcie
obudowy, mebli, zabezpieczenie zwierząt domowych, itp.), w celu
dokonywania odczytów lub kontroli.
14.) Rozliczenie kosztów za centralne ogrzewanie następuje w oparciu
o wskazania podzielników kosztów i współczynników
wyrównawczych określonych na podstawie obciążenia cieplnego
poszczególnych pomieszczeń wg normy PN EN 12831.
15.) Jeżeli temperatura wewnątrz lokali mieszkalnych jest mniejsza od
temperatury obliczeniowej określonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ) z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu,
użytkownikowi przysługuje upust w opłatach za dostarczone ciepło.
Podstawą przyznania upustu jest protokół z pomiaru temperatury
w mieszkaniu.
16.) Upust, o którym mowa w pkt. 15, nie przysługuje, jeżeli użytkownik
lokalu nie udostępni mieszkania do przeprowadzenia modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania, wykona bez zgody Spółdzielni
przeróbki instalacji c. o. lub nieprawidłowo korzysta z głowic
termostatycznych.
17.) Rozliczenie kosztów c. o. w oparciu o wskazania podzielników
kosztów odbywa się w /g poniżej przedstawionych zasad,
uwzględniając poprzedni okres rozliczeniowy :
a. koszty stałe 60% - kosztów jednostki rozliczeniowej,
obliczone według powierzchni użytkowej lokalu.
b. koszty zmienne 40% kosztów jednostki rozliczeniowej,
obliczone według wskazań podzielników kosztów.
18.) Podział kosztów stałych do zmiennych, w sytuacji, kiedy co najmniej
20 % powierzchni mieszkań wykazuje wartości wskazywane przez
podzielniki powyżej 200 % średniego wskazania dla jednostki
rozliczeniowej w przeliczeniu na m2 powierzchni, przyjmuje się
w wysokości 50% - 50 % ( koszty stałe 50% - koszty zmienne -50% )
19.) Podział kosztów stałych do zmiennych, w sytuacji, kiedy co najmniej
20 % powierzchni mieszkań wykazuje wartości wskazywane przez
podzielniki poniżej 10 % średniego wskazania dla jednostki
rozliczeniowej w przeliczeniu na m2 powierzchni, przyjmuje się
w wysokości 70% - 30 %. ( koszty stałe 70% - koszty zmienne 30% )
20.) Przyjmuje się maksymalną ilość zużytych jednostek pomiarowych
„ IMAX ( w rozliczeniu do 1 m2) w okresie grzewczym dla
pojedynczego mieszkania w wysokości dwukrotności wartości
średniego zużycia jednostek pomiarowych ( w rozliczeniu do 1 m2)
w danej jednostce rozliczeniowej :
IMAX = 2 x IŚR,
gdzie :
IŚR = średnia ilość zużytych jednostek pomiarowych w danej
jednostce rozliczeniowej w odniesieniu do 1m2 powierzchni mieszkania.
21.) Mieszkanie, w których ilość zużytych jednostek ( w rozliczeniu do 1 m2)
określonych na podstawie wskazań podzielników będzie wyższa niż
określona wartość maksymalna, do rozliczenia przyjmuje się wartość IMAX.
22.) Dopuszcza się zamienny sposób rozliczenia w stosunku do
rozliczenia według wskazań podzielników ciepła, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Ustawie z 10 kwietnia 1997 r.
„Prawo energetyczne” Art. 45a, pkt. 12.
23.) Dopuszcza się w przypadkach szczególnie uzasadnionych możliwość
rezygnacji z rozliczania kosztów za centralne ogrzewania na podstawie
wskazań podzielników kosztów i przejście na rozliczenie jak dla lokali
nieopomiarowanych.
24.) W lokalach opomiarowanych w rozliczeniach kosztów c.o. pomija się
wykazaną ilość jednostek na podzielnikach zainstalowanych w łazienkach.
Koszty ogrzewania łazienek zawarte są w opłacie liczonej od
powierzchni użytkowej lokali.
25.) Odczyty na elektronicznych podzielnikach kosztów przeprowadzane będą
drogą radiową do 30 czerwca danego roku, po zakończeniu okresu
grzewczego.

§ 5. Reklamacje

1.) Reklamacji podlegają błędy rachunkowe, przyjęcie do rozliczenia
indywidualnego nieprawidłowych ilości jednostek zużycia oraz inne
zauważone nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania
obowiązujących przepisów i unormowań niniejszego Regulaminu.
2.) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy podzielników kosztów
i oceny ich wskazań jako błędne będzie możliwe przeprowadzenie
ekspertyzy podzielnika. Ekspertyza jest możliwa tylko poza miejscem
montażu podzielnika.
W związku z powyższym koszty serwisu wzrastają o koszt nowego
podzielnika montowanego na czas przeprowadzenia ekspertyzy.
W przypadku potwierdzenia w ekspertyzie nieprawidłowości w działaniu
podzielników kosztów, koszty ekspertyzy pokrywa Spółdzielnia.
3.) Reklamacje należy składać na piśmie w Spółdzielni Mieszkaniowej
w ciągu 30 dni od daty otrzymania rozliczenia .
4.) Odmowa przyjęcia rozliczenia przez indywidualnego odbiorcę w okresie
ich wydawania lub dostarczania, jak również jego nieobecność
w miejscu zamieszkania, nie jest podstawą do przedłużenia terminu
składania reklamacji.
Wyjątek stanowią udokumentowane przypadki losowe.
5.) Złożenie reklamacji nie upoważnia indywidualnego odbiorcy do
wstrzymania uregulowania niedopłaty.

§ 6. Postanowienia końcowe

1.) Niniejszy regulamin obowiązuje użytkowników lokali mieszkalnych
i użytkowych w zasobach spółdzielni, które są wyposażone w instalację
centralnego ogrzewania.
2.) Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają
rozstrzygnięciu przez Zarząd Spółdzielni.
3.) Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą
Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie i obowiązuje
od dnia podjęcia uchwały.
4.) Jednocześnie traci moc obowiązywania „Regulamin rozliczania z członkami
kosztów za dostarczaną energię cieplną na ogrzanie mieszkań i lokali
użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA zatwierdzony przez
Radę Nadzorczą w dniu 30.08.2016 r. Uchwałą Nr 17/9/2016.
5.) Regulamin uchwalono Uchwałą Nr 29/11/2019/XI Rady Nadzorczej
S.M „PARKITKA” w dniu 26.11.2019 r.
1
Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2021